Mã bưu điện Diễn Châu, Nghệ An

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Diễn Châu/Nghệ An với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
463800 Bưu cục cấp 2 Diễn Châu Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862311
464140 Bưu cục cấp 3 Cầu Bùng Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676111
463990 Bưu cục cấp 3 Yên Lý Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671101
464080 Bưu cục cấp 3 Chợ Tảo Xóm 1 Bắc Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 626365
464400 Bưu cục cấp 3 Bình Thắng Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3672200
464540 Bưu cục cấp 3 Diễn Lộc Xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 679000
464570 Bưu cục cấp 3 Diễn An Xóm 14, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862343
464380 Bưu cục cấp 3 Diễn Cát Xóm 8, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672101
464160 Bưu cục cấp 3 Chợ Dàn Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675600
464200 Bưu cục cấp 3 Diễn Xuân Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676101
463940 Điểm BĐVHX Diễn Phong Xóm 5, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675400
463960 Điểm BĐVHX Diễn Mỹ Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678356
463820 Điểm BĐVHX Diễn Hải Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678300
463810 Điểm BĐVHX Diễn Kim Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628201
464050 Điểm BĐVHX Diễn Đoài Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671301
463860 Điểm BĐVHX Diễn Hoàng Xóm 11, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678270
463840 Điểm BĐVHX Diễn Hùng Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 678271
463920 Điểm BĐVHX Diễn Vạn Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675500
464300 Điểm BĐVHX Diễn Nguyên Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672203
464290 Điểm BĐVHX Diễn Quảng Xóm 1, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672202
464270 Điểm BĐVHX Diễn Thái Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674211
464240 Điểm BĐVHX Diễn Liên Xóm 3, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674300
464271 Điểm BĐVHX Diễn Đồng Xóm 2, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 674205
464320 Điểm BĐVHX Diễn Bình Xóm 5, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672231
464340 Điểm BĐVHX Diễn Minh Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672111
464420 Điểm BĐVHX Diễn Tân Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621491
464500 Điểm BĐVHX Diễn Phú Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867560
464180 Điểm BĐVHX Diễn Hạnh Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 672295
464571 Điểm BĐVHX Đền Công Đội 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867600
464480 Điểm BĐVHX Diễn Lợi Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867598
464600 Điểm BĐVHX Diễn Thành Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621160
464120 Điểm BĐVHX Diễn Hoa Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628970
464220 Điểm BĐVHX Diễn Tháp Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 675006
464660 Điểm BĐVHX Diễn Trung Xóm 7, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621177
464081 Điểm BĐVHX Diễn Lâm Xóm 7 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 626324
464020 Điểm BĐVHX Diễn Trường Xóm 12, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671272
464360 Điểm BĐVHX Diễn Phúc Xóm 4, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 621115
463890 Điểm BĐVHX Diễn Ngọc Xóm 11 Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 628855
464620 Điểm BĐVHX Diễn Thịnh Xóm 8, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 862107
464161 Điểm BĐVHX Diễn Hồng Xóm 3, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676424
463991 Điểm BĐVHX Diễn Yên Xóm 13, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 671895
464201 Điểm BĐVHX Diễn Xuân Xóm 6, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 676966
464440 Điểm BĐVHX Diễn Thọ Xóm 5 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 867506
464408 Điểm BĐVHX Diễn thắng Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3600141
463918 Hòm thư Công cộng Độc lập Xóm Hải Đông, Xã Diễn Bích, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 3600141
463950 Bưu cục cấp 3 KHL Diễn Châu Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu
Điện thoại: 0383 621 088
Mã bưu điện Diễn Châu, Nghệ An
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn