Mã bưu điện Đô Lương, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Đô Lương thuộc tỉnh Nghệ An: Đô Lương, Giang Sơn, Chợ Trung, Tràng Thành, Cầu Khuôn, Quang Sơn, Trù Sơn, Nam Sơn, Đà Sơn, Thuận Sơn, Xuân Bài, Liên Sơn, Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Lưu Sơn, Ngọc Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Giang Sơn, Hồng Sơn, Bài Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn, Hoà Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn, Lạc Sơn, Xuân Sơn, Mính Sơn, Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Thượng Sơn, Hòm thư Công cộng Độc lậpl, BC KHL Đô Lương

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
471400 Bưu cục cấp 2 Đô Lương Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871103
471610 Bưu cục cấp 3 Giang Sơn Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691102
471730 Bưu cục cấp 3 Chợ Trung Xóm 2, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692101
471560 Bưu cục cấp 3 Tràng Thành Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871195
471500 Bưu cục cấp 3 Cầu Khuôn Xóm 7, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719101
472140 Bưu cục cấp 3 Quang Sơn Xóm 11, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869125
472030 Bưu cục cấp 3 Trù Sơn Xóm 1, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 697369
471780 Bưu cục cấp 3 Nam Sơn Xóm 5, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 693101
471820 Bưu cục cấp 3 Đà Sơn Xóm 2, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871319
471870 Bưu cục cấp 3 Thuận Sơn Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871090
471910 Bưu cục cấp 3 Xuân Bài Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694101
471401 Điểm BĐVHX Liên Sơn Khối 8, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 871000
471781 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm 4, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 693110
471680 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8717101
471660 Điểm BĐVHX Đặng Sơn Xóm 3, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870267
471800 Điểm BĐVHX Lưu Sơn Xóm 1, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870309
471760 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692105
471731 Điểm BĐVHX Lam Sơn Xóm 8 Lam Sơn̉, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692181
471700 Điểm BĐVHX Bồi Sơn Xóm 2, Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 692195
471611 Điểm BĐVHX Giang Sơn Xóm 1, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691137
471590 Điểm BĐVHX Hồng Sơn Xóm 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 691112
471540 Điểm BĐVHX Bài Sơn Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 696351
471520 Điểm BĐVHX Đông Sơn Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870520
471561 Điểm BĐVHX Tràng Sơn Xóm 8, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870102
471430 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm 1, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870190
471450 Điểm BĐVHX Văn Sơn Xóm 4, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870241
471470 Điểm BĐVHX Thịnh Sơn Xóm 8, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719391
471501 Điểm BĐVHX Hoà Sơn Xóm 1, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719025
471930 Điểm BĐVHX Tân Sơn Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 719128
472110 Điểm BĐVHX Thái Sơn Xóm 7, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869221
472150 Điểm BĐVHX Quang Sơn Xóm 8, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869158
472060 Điểm BĐVHX Hiến Sơn Xóm Văn đồng, Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8711147
472031 Điểm BĐVHX Trù Sơn Xóm 6, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869372
472090 Điểm BĐVHX Đại Sơn Xóm 6, Xã Đại Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 697204
471821 Điểm BĐVHX Đà Sơn Xóm 11, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870201
471850 Điểm BĐVHX Trung Sơn Xóm 3, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870237
471871 Điểm BĐVHX Thuận Sơn Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 699258
471890 Điểm BĐVHX Lạc Sơn Xóm 5, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 870507
471911 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Xóm 5, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694155
471960 Điểm BĐVHX Mính Sơn Xóm 9, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 694026
471990 Điểm BĐVHX Nhân Sơn Xóm 9, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8710244
472010 Điểm BĐVHX Mỹ Sơn Xóm 7, Xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 8710181
472160 Điểm BĐVHX Thượng Sơn Xóm 9, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869231
472202 Hòm thư Công cộng Độc lậpl Sô´UBND Xã-, Xóm Đồng Minh, Xã Giang Sơn Tây, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 869231
471415 Bưu cục cấp 3 BC KHL Đô Lương Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương
Điện thoại: 3871104
Mã bưu điện Đô Lương, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn