Mã bưu điện Quỳ Hợp, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Quỳ Hợp thuộc tỉnh Nghệ An: Quỳ Hợp, Quán Dinh, Đồng Nại, Đồng Hợp, Minh Hợp, Tam Hợp, Thọ Hợp, Châu Đình, Châu Cường, Châu Thái, Châu Lý, Châu Quang, Nghĩa Xuân, Châu Lộc, Yên Hợp, Châu Hồng, Văn Lợi A, Hạ Sơn, Bắc Sơn, Nam Sơn, Châu Tiến, Châu Thành, Liên Hợp, Văn Lợi B

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
469000 Bưu cục cấp 2 Quỳ Hợp Khối Đông Hồ, Thị Trấn Quỳ Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883101
469470 Bưu cục cấp 3 Quán Dinh Xóm Dinh, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888400
469170 Bưu cục cấp 3 Đồng Nại Xóm Đồng Nại, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883373
469090 Điểm BĐVHX Đồng Hợp Xóm Hợp Thuận, Xã Đồng Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991481
469430 Điểm BĐVHX Minh Hợp Xóm Minh Trung, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 981280
469060 Điểm BĐVHX Tam Hợp Xóm Tân Mùng, Xã Tam Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888567
469040 Điểm BĐVHX Thọ Hợp Xóm Thọ Sơn, Xã Thọ Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888468
469370 Điểm BĐVHX Châu Đình Bản Hầm, Xã Châu Đình, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888469
469280 Điểm BĐVHX Châu Cường Xóm Bản Thắm, Xã Châu Cường, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991463
469300 Điểm BĐVHX Châu Thái Xóm Bản Tiệng, Xã Châu Thái, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9984102
469330 Điểm BĐVHX Châu Lý Xóm Bản Cồn, Xã Châu Lý, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8991013
469171 Điểm BĐVHX Châu Quang Xóm Quang Minh, Xã Châu Quang, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 984337
469471 Điểm BĐVHX Nghĩa Xuân Xóm Liên Xuân, Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883611
469120 Điểm BĐVHX Châu Lộc Xóm Cầu Đá, Xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883614
469140 Điểm BĐVHX Yên Hợp Xóm Thái Lão, Xã Yên Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8992129
469250 Điểm BĐVHX Châu Hồng Xóm Na Hiêng, Xã Châu Hồng, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883775
469400 Điểm BĐVHX Văn Lợi A Xóm Xuân Lợi, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 989004
469521 Điểm BĐVHX Hạ Sơn Xóm Xiểm, Xã Hạ Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9883612
469367 Điểm BĐVHX Bắc Sơn Bản Mánh, Xã Bắc Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883615
469327 Điểm BĐVHX Nam Sơn Xóm Bản Tăng, Xã Nam Sơn, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 508005
469239 Điểm BĐVHX Châu Tiến Xóm Bản Mới, Xã Châu Tiến, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 8990081
469268 Điểm BĐVHX Châu Thành Xóm Trung Thành, Xã Châu Thành, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 883613
469226 Điểm BĐVHX Liên Hợp Xóm 2, Xã Liên Hợp, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 9981280
469411 Điểm BĐVHX Văn Lợi B Xóm Văn Giai, Xã Văn Lợi, Huyện Quỳ Hợp
Điện thoại: 888400
Mã bưu điện Quỳ Hợp, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn