Mã bưu điện Nghi Lộc, Nghệ An

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Nghi Lộc thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nghi Lộc, Nghi Mỹ, Cửa Hội, Nghi Thạch, Nghi Thái, Nghi Diên, Nghi Hoa, Nghi Phương, Nghi Đồng, Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Kiều, Nghi Văn, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Quang, Nghi Vạn, Nghi Thiết, Nghi Phong, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Khánh, Nghi Hợp, Nghi Hưng, Nghi Thịnh, Nghi Tiến, Nghi Thuận, Nghi Trung, Nghi Thạch, Nghi Trường, Nghi Yên, Nam Cấm, Nghi Công Bắc, BC KHL Nghi Lộc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
462600 Bưu cục cấp 2 Nghi Lộc Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861101
463120 Bưu cục cấp 3 Nghi Mỹ Xóm 10, Xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612101
463500 Bưu cục cấp 3 Cửa Hội Xóm Xuân Trang, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 860101
462680 Bưu cục cấp 3 Nghi Thạch Xóm 1, Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792157
463450 Bưu cục cấp 3 Nghi Thái Xóm Thái Thịnh, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616101
463240 Điểm BĐVHX Nghi Diên Xóm 7, Xã Nghi Diên, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861458
463090 Điểm BĐVHX Nghi Hoa Xóm 10 Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861911
463020 Điểm BĐVHX Nghi Phương Xóm 6, Xã Nghi Phương, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612143
463000 Điểm BĐVHX Nghi Đồng Xóm 7, Xã Nghi Đồng, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612142
463140 Điểm BĐVHX Nghi Lâm Xóm 10 Nam Sơn, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612144
463220 Điểm BĐVHX Nghi Công Nam Xóm 8, Xã Nghi Công Nam, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612160
463170 Điểm BĐVHX Nghi Kiều Xóm 10 A, Xã Nghi Kiều, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 617101
463050 Điểm BĐVHX Nghi Văn Xóm 6, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 617102
462810 Điểm BĐVHX Nghi Long Xóm 8, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861467
462770 Điểm BĐVHX Nghi Xá Xóm 2, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861433
462840 Điểm BĐVHX Nghi Quang Xóm Thành Vinh 2, Xã Nghi Quang, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861283
463270 Điểm BĐVHX Nghi Vạn Xóm 3, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 794101
462860 Điểm BĐVHX Nghi Thiết Xóm Đông, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 946029
463410 Điểm BĐVHX Nghi Phong Xóm 18, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616108
463451 Điểm BĐVHX Nghi Thái Xóm Thái Sơn, Xã Nghi Thái, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 616199
463470 Điểm BĐVHX Phúc Thọ Xóm 7, Xã Phúc Thọ, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 860158
462740 Điểm BĐVHX Nghi Khánh Xóm Khánh Tiến, Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792369
462790 Điểm BĐVHX Nghi Hợp Xóm 5, Xã Nghi Hợp, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 944111
462970 Điểm BĐVHX Nghi Hưng Xóm 13, Xã Nghi Hưng, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612221
462710 Điểm BĐVHX Nghi Thịnh Xóm 14, Xã Nghi Thịnh, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792483
462880 Điểm BĐVHX Nghi Tiến Xóm 7, Xã Nghi Tiến, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 946111
462940 Điểm BĐVHX Nghi Thuận Xóm 10, Xã Nghi Thuận, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861831
462610 Điểm BĐVHX Nghi Trung Xóm 9, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 611827
462681 Điểm BĐVHX Nghi Thạch Xóm 6(Xuân Hoà), Xã Nghi Thạch, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 792313
462650 Điểm BĐVHX Nghi Trường Xóm 6, Xã Nghi Trường , Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 614715
462910 Điểm BĐVHX Nghi Yên Xóm 7 Trung Sơn, Xã Nghi Yên, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 791104
462911 Bưu cục cấp 3 Nam Cấm Xóm 1, Xã Nghi Long, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 861307
463217 Điểm BĐVHX Nghi Công Bắc Xóm 4, Xã Nghi Công Bắc, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 612995
463310 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghi Lộc Khối 4, Thị Trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc
Điện thoại: 02383613128
Mã bưu điện Nghi Lộc, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn