Mã bưu điện Lục Ngạn, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 31 địa chỉ Bưu điện ở Lục Ngạn, Bắc Giang: Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn, Bưu cục cấp 3 Biển Động, Bưu cục cấp 3 Đình Kim, Điểm BĐVHX Tân Sơn, Điểm BĐVHX Hồng Giang, Bưu cục cấp 3 Phố Lim, Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ, Điểm BĐVHX Phì Điền, Điểm BĐVHX Tân Quang, Điểm BĐVHX Tân Hoa, Điểm BĐVHX Tân Mộc, Điểm BĐVHX Qúi Sơn, Điểm BĐVHX Kiên Lao, Điểm BĐVHX Thanh Hải, Điểm BĐVHX Kiên Thành, Điểm BĐVHX Nam Dương, Điểm BĐVHX Phong Vân, Điểm BĐVHX Mỹ An, Điểm BĐVHX Đồng Cốc, Điểm BĐVHX Tân Lập, Điểm BĐVHX Phú Nhuận, Điểm BĐVHX Đèo Gia, Điểm BĐVHX Kim Sơn, Điểm BĐVHX Cấm Sơn, Điểm BĐVHX Phong Minh, Điểm BĐVHX Hộ Đáp, Điểm BĐVHX Xa Lý, Điểm BĐVHX Sơn Hải, Điểm BĐVHX Trù Hựu, Điểm BĐVHX Giáp Sơn, Điểm BĐVHX Biên Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
233000 Bưu cục cấp 2 Lục Ngạn Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 882261
233170 Bưu cục cấp 3 Biển Động Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891501
233650 Bưu cục cấp 3 Đình Kim Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891002
233400 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792008
233080 Điểm BĐVHX Hồng Giang Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 882211
233110 Bưu cục cấp 3 Phố Lim Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891511
233020 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồ Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883011
233130 Điểm BĐVHX Phì Điền Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891572
233040 Điểm BĐVHX Tân Quang Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891642
233140 Điểm BĐVHX Tân Hoa Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891552
233730 Điểm BĐVHX Tân Mộc Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883010
233540 Điểm BĐVHX Qúi Sơn Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883012
233520 Điểm BĐVHX Kiên Lao Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883001
233280 Điểm BĐVHX Thanh Hải Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883291
233430 Điểm BĐVHX Kiên Thành Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883336
233610 Điểm BĐVHX Nam Dương Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883335
233260 Điểm BĐVHX Phong Vân Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792003
233630 Điểm BĐVHX Mỹ An Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891145
233060 Điểm BĐVHX Đồng Cốc Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891804
233680 Điểm BĐVHX Tân Lập Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891806
233580 Điểm BĐVHX Phú Nhuận Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891803
233710 Điểm BĐVHX Đèo Gia Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891805
233190 Điểm BĐVHX Kim Sơn Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 891802
233480 Điểm BĐVHX Cấm Sơn Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792039
233220 Điểm BĐVHX Phong Minh Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792038
233380 Điểm BĐVHX Hộ Đáp Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792040
233240 Điểm BĐVHX Xa Lý Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 792050
233470 Điểm BĐVHX Sơn Hải Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 582480
233490 Điểm BĐVHX Trù Hựu Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 582550
233111 Điểm BĐVHX Giáp Sơn Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 682002
233340 Điểm BĐVHX Biên Sơn Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn
Điện thoại: 883030
Mã bưu điện Lục Ngạn, Bắc Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn