Bình Định

Mã bưu điện Bình Định bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi tỉnh Bình Định.