Hà Nam

ZIP code (Mã vùng của Bưu Điện) – Area code (Mã vùng điện thoại của một tỉnh hoặc tiểu bang) – Country code (Mã vùng điện thoại của một nước). Mã vùng điện thoại (Country code) của VN là : 084. Mã Bưu chính Việt Nam gồm 6 chữ số liên tục