Mã bưu điện Hạ Hoà, Phú Thọ

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Hạ Hoà thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Cáo Điềṇ, Hạ Hoà, Xuân Áng, Đan Thượng, Hiền Lương, Ấm Hạ, Phụ Khánh, Mai Tùng, Gia Điền, Lang Sơn, Chính Công, Vô Tranh, Vĩnh Chân, Hậu Bổng, Minh Côi, Vụ Cầu, Quân Khê, Lệnh Khanh, Phương Viên, Liên Phương, Y Sơn, Đại Phạm, Động Lâm, Chuế Lưu, Văn Lang, Yên Luật, Hà Lương, Đan Hà, Lâm Lợi, Yên Kỳ, Bằng Giã, Minh Hạc, Hương Xạ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
296530 Điểm BĐVHX Cáo Điềṇ Khu 3, Xã Cáo Điền, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 682191
296200 Bưu cục cấp 2 Hạ Hoà Khu 8, Thị Trấn Hạ Hoà, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 02103883009
296720 Bưu cục cấp 3 Xuân Áng Khu 1, Xã Xuân Áng, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679251
296630 Điểm BĐVHX Đan Thượng Khu 3, Xã Đan Thượng, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 680025
296690 Điểm BĐVHX Hiền Lương Khu 3, Xã Hiền Lương, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883004
296220 Điểm BĐVHX Ấm Hạ Khu 4, Xã Ấm Hạ, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883216
296280 Điểm BĐVHX Phụ Khánh Khu 10, Xã Phụ Khánh, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883071
296440 Điểm BĐVHX Mai Tùng Khu 2, Xã Mai Tùng, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883072
296240 Điểm BĐVHX Gia Điền Khu 5, Xã Gia Điền, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883073
296420 Điểm BĐVHX Lang Sơn Khu 7, Lang Sơn, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883461
296470 Điểm BĐVHX Chính Công Khu 5, Xã Chính Công, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883588
296330 Điểm BĐVHX Vô Tranh Khu 8, Xã Vô Tranh, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679168
296760 Điểm BĐVHX Vĩnh Chân Khu 1, Xã Vĩnh Chân, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883704
296640 Điểm BĐVHX Hậu Bổng Khu 3, Xã Hậu Bổng, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883703
296390 Điểm BĐVHX Minh Côi Khu 4, Xã Minh Côi, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679705
296780 Điểm BĐVHX Vụ Cầu Khu 3, Xã Vụ Cầu, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 669205
296710 Điểm BĐVHX Quân Khê Khu 2, Xã Quân Khê, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883794
296590 Điểm BĐVHX Lệnh Khanh Khu 5, Xã Lệnh Khanh, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883795
296540 Điểm BĐVHX Phương Viên Khu 3, Xã Phương Viên, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 837006
296660 Điểm BĐVHX Liên Phương Khu 2, Xã Liên Phương, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883424
296300 Điểm BĐVHX Y Sơn Khu 3, Xã Y Sơn, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 837401
296560 Điểm BĐVHX Đại Phạm Khu 7, Xã Đại Phạm, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883642
296670 Điểm BĐVHX Động Lâm Khu 2, Xã Động Lâm, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 837281
296310 Điểm BĐVHX Chuế Lưu Khu 3, Xã Chuế Lưu, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679817
296370 Điểm BĐVHX Văn Lang Khu 2, Xã Văn Lang, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679838
296450 Điểm BĐVHX Yên Luật Khu 3, Xã Yên Luật, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 837406
296260 Điểm BĐVHX Hà Lương Khu 4, Xã Hà Lương, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883403
296610 Điểm BĐVHX Đan Hà Khu 3, Xã Đan Hà, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 837030
296740 Điểm BĐVHX Lâm Lợi Khu 7, Xã Lâm Lợi, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679460
296510 Điểm BĐVHX Yên Kỳ Khu 8, Xã Yên Kỳ, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 838674
296363 Điểm BĐVHX Bằng Giã Khu 10, Xã Bằng Giã, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 679312
296416 Điểm BĐVHX Minh Hạc Khu 2, Xã Minh Hạc, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883877
296505 Điểm BĐVHX Hương Xạ Khu 13, Xã Hương Xạ, Huyện Hạ Hoà
Điện thoại: 883877
Mã bưu điện Hạ Hoà, Phú Thọ
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn