Phú Thọ

Mã bưu chính Phú Thọ bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc tỉnh Phú Thọ