Hải Dương

Mã bưu điện Hải Dương bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Hải Dương.