Hải Phòng

Bưu điện thành phố Hải Phòng không chỉ là một trung tâm thông tin mà còn là một công trình kiến trúc tiêu biểu tại thành phố Cảng.
Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Hải Phòng cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại  Hải Phòng.