Trà Vinh

Mã vùng bưu điện Trà Vinh bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Trà Vinh.