Thái Nguyên

Mã bưu điện, số điện thoại của hệ thống bưu điện tỉnh Thái Nguyên. Mã vùng bưu điện Thái Nguyên bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số