Hưng Yên

Bài viết tổng hợp các thông tin cơ bản (mã bưu điện, số điện thoại, địa chỉ) của hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Mã bưu điện Hưng Yên bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Hưng Yên.