Sơn La

Danh sách mã bưu điện, địa chỉ của hệ thống bưu điện thuộc tỉnh Sơn La (Thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn, huyện Yên Châu, huyện Mộc Châu, huyện Quỳnh Nhai, huyện Thuận Châu, huyện Sông Mã, huyện Vân Hồ)